Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa
im. Wojska Polskiego w Troszynie

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego w SP Troszyn

 1. W szkole (budynek, otoczenie szkoły, teren boisk) obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego. 
 2. Uczeń może posiadać na terenie szkoły telefon komórkowy i inny sprzęt elektroniczny, ale musi być on wyłączony i schowany w plecaku/torbie. 
 3. Uczeń, który za zgodą rodziców przynosi do szkoły telefon komórkowy i inny sprzęt elektroniczny ponosi, za niego pełną odpowiedzialność materialną. Szkoła nie odpowiada za zniszczenie, zgubienie czy kradzież sprzętu przyniesionego przez ucznia. 
 4. Uczeń nie może wnosić telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego na teren obiektów sportowych (sala ćwiczeń, boisko) podczas zajęć wychowania fizycznego. Przed rozpoczęciem zajęć wychowania fizycznego uczeń zostawia telefon w szatni na własną odpowiedzialność. 
 5. Uczeń może korzystać z telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego podczas trwania wycieczek szkolnych o charakterze integracyjno-edukacyjnym za zgodą nauczyciela. Organizator i kierownik wycieczki, a także opiekunowie uczestników wycieczki nie odpowiadają za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu w czasie trwania wycieczki. 
 6. Uczniowi nie wolno:
 7. a) nagrywać, fotografować i filmować nauczycieli, innych pracowników szkoły, uczniów bez ich wiedzy i pisemnej zgody,
 8. b) nagrywać i w jakikolwiek inny sposób utrwalać przebieg zajęć edukacyjnych,
 9. c) pokazywać, przesyłać i w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniać za pomocą telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego treści – obrazu i dźwięku – niezgodnych z normami etycznymi i społecznymi obowiązującymi w polskiej tradycji kulturowej, uwłaczających godności danej osoby.
 10. a) Rodzicowi/opiekunowi prawnemu nie wolno:
 11. a) nagrywać, fotografować i filmować nauczycieli, innych pracowników szkoły, uczniów bez ich wiedzy i pisemnej zgody,
 12. b) nagrywać i w jakikolwiek inny sposób utrwalać przebieg zajęć edukacyjnych prowadzonych w formie o-line lub stacjonarnie,
 13. c) pokazywać, przesyłać i w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniać za pomocą telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego treści – obrazu i dźwięku – niezgodnych z normami etycznymi i społecznymi obowiązującymi w polskiej tradycji kulturowej, uwłaczających godności danej osoby.
 14. Nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły.
 15. W czasie godzin lekcyjnych kontakt z dzieckiem jest możliwy poprzez Sekretariat szkoły/wychowawcę klasy lub przekazanie informacji/widomości w dzienniku elektronicznym Vulcan.
 16. Jeżeli podczas pobytu w szkole uczeń musi skontaktować się z rodzicami, może skorzystać z telefonu sekretariatu Szkoły za zgodą jego pracowników.
 17. Naruszenie przez ucznia obowiązujących w szkole zasad korzystania z telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego skutkuje:
 18. a) jednorazowe złamanie zakazu używania telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego skutkuje udzieleniem uczniowi upomnienia pisemnego przez nauczyciela/wychowawcę i wpisaniem informacji w dzienniku elektronicznym,
 19. b) powiadomieniem rodziców/opiekunów prawnych o zaistniałej sytuacji i wpisaniem informacji do dziennika elektronicznego,
 20. c) wielokrotne używanie telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego skutkuje udzieleniem uczniowi nagany dyrektora szkoły i obniżeniem oceny zachowania w przypadku nierespektowania przez ucznia niniejszego regulaminu.
 21. Wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole lub na zajęciach prowadzonych w formie on-line, a także w formie stacjonarnej mogą być traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy do sądu.

Opracowali: Troszyn, 14.02.2022r.  Wychowawcy klas I – VIII

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska polskiego w Troszynie potwierdza wprowadzenie zmian w Regulaminie korzystania z telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego

Troszyn, 15.02.2022r.
J. Rydzak