Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa
im. Wojska Polskiego w Troszynie

Projekt Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne

Zgodnie z założeniami uczestnikami projektu pn. Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno – Pedagogiczne są uczniowie klas I-III, którzy uczęszczają na zespół dydaktyczno-wyrównawczy z edukacji polonistycznej i edukacji matematycznej. W/w zespoły mają na celu wyrównywanie istniejących braków w wiadomościach i umiejętnościach, spowodowanych poprzez pandemię COVID-19, a co za tym idzie – zdalne nauczanie.

Wczesne wykrycie i wyrównywanie zaburzeń ma skutecznie przeszkodzić w ukształtowaniu niewłaściwych postaw, zaistniałych z powodu braku powodzenia w nauce. Uczniowie klas I-III zostali zakwalifikowani do projektu poprzez przeprowadzone diagnozy wstępne z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej i społeczno-przyrodniczej oraz test dojrzałości szkolnej.

Nauczyciele opracowali na podstawie wyników i wniosków programy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z poszczególnych edukacji dla każdej klasy. Za pisemną zgodą rodziców zakwalifikowano zarówno dziewczęta, jak i chłopców. Wśród nich jest dziecko z niepełnosprawnością. Przeprowadzone zajęcia dały uczniom szansę na skuteczniejszą realizację podstawy programowej, a tym samym odniesienie sukcesów edukacyjnych.

  1. Osiągnięte założenia z edukacji polonistycznej: uczniowie poprawnie dokonują analizy i syntezy słuchowej wyrazów, poprawili technikę czytania, potrafią poprawnie przepisać tekst z uwzględnieniem prawidłowego kształtu, proporcji i  łączenia, czytają całościowo, bądź sylabami, stosują podstawowe zasady ortograficzne, lepiej rozumieją samodzielnie czytany tekst, potrafią samodzielnie dostrzec i skorygować popełnione błędy, umieją w miarę możliwości zapanować nad stresem związanym z czytaniem i pisaniem.
  2. Osiągnięte założenia z edukacji matematycznej: uczniowie coraz lepiej wykonują podstawowe działania matematyczne, posługują się słownym i cyfrowym zapisem liczb, czytają, analizują i rozwiązują łatwiejsze zadania z treścią, znają figury geometryczne, rozpoznają linie proste, krzywe i łamane, kreślą, mierzą i porównują odcinki. Potrafią dokonać łatwiejszych obliczeń pieniężnych, zegarowych, kalendarzowych, odczytują wskazania termometru.

Podjęte działania na zajęciach zespołów dydaktyczno-wyrównawczych w klasach I –III były dostosowane do możliwości edukacyjnych uczniów i służyły realizacji założonych celów. Podczas zajęć stosowana była indywidualizacja pracy z każdym dzieckiem.  Zadania dostosowane były do możliwości poszczególnych dzieci oraz zapewniały poprawne wykonywanie ćwiczeń, odniesienie sukcesu. Poprzez wykorzystanie różnorodnych metod i środków dydaktycznych uczniowie w czasie zajęć zespołów wyrównawczych spędzali czas bawiąc się i jednocześnie ucząc. Na miarę swoich możliwości uczyli się przezwyciężania stresu, radzenia sobie z niepowodzeniami.

Od października 2021 r. do 23 czerwca 2022 r. w ramach realizacji projektu w SP Troszyn zrealizowano wsparcie uczniów w postaci zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla klasy I w wymiarze 28 h, dla klasy II w wymiarze 28 h, oraz dla klasy III w wymiarze 28 h. Zajęcia prowadzone były przez specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Wsparciem objęto 20 uczniów (w tym uczniowie posiadający opinie i orzeczenia PPP) 10 dziewczynek oraz 10 chłopców. Przestrzegano zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Zajęcia przebiegały zgodnie z planem. Zrealizowane działania są zgodne z założeniami projektu uwzględnionymi we wniosku.

Podczas zajęć dydaktyczno–wyrównawczych nauczyciele dostosowywali wymagania związane z realizacją podstawy programowej do zmniejszonej efektywności kształcenia, wynikającej z osłabionej kondycji psychicznej uczniów i niższej efektywności nauczania zdalnego niwelując tym samym zaległości w zakresie umiejętności szkolnych. Efekty podejmowanych działań maja swoje odzwierciedlenie w  wynikach klasyfikacji rocznej, przeprowadzonych diagnozach dydaktycznych i wychowawczych. Zauważalny jest u uczniów wzrost motywacji do podejmowania wysiłku edukacyjnego, poprawa relacji w grupach rówieśniczych oraz wzrost poczucia własnej wartości  uczniów.

  1. Realizacja projektu przebiegała bez zakłóceń. W tej części należy krótko opisać ewentualne problemy napotkane w trakcie realizacji projektu w okresie objętym danym postępem rzeczowym. Ponadto, opisz zadania planowane do realizacji, a niezrealizowane w tym okresie, wraz z podaniem powodów odstąpienia od ich realizacji lub wskazaniem przyczyn zewnętrznych, uniemożliwiających ich wykonanie.

W przypadku napotkanych problemów należy wskazać również środki zaradcze lub informację iż kwestie te nie spowodują problemów w realizacji projektu.

Np. trudności w znalezieniu specjalistów. Muszą być to obiektywne problemy, których nie można było przewidzieć podczas konstruowania harmonogramu projektu.

  1. Zajęcia zostały zrealizowane zgodnie z planem ujętym we wniosku:
  • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów klasy I  w wymiarze  56 h,
  • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów klasy II w wymiarze  56 h,
  • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów klasy III w wymiarze 56 h.

Z diagnoz i obserwacji wynika, iż zakładane rezultaty projektu zostały osiągnięte.