Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa
im. Wojska Polskiego w Troszynie

Procedura organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w SP Troszyn

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 2. Rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.  
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

ROZDZIAŁ I
ZASADY ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną w szkole organizuje i nadzoruje Dyrektor szkoły.
 2. Szkoła udziela i organizuje uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych przepisami prawa.
 3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają:
  1. nauczyciele,
  2. wychowawcy,
  3. specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny i inni specjaliści.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

 1. z niepełnosprawności,
 2. z niedostosowania społecznego,
 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 4. ze szczególnych uzdolnień,
 5. ze specyficznych trudności w uczeniu się,
 6. z zaburzeń komunikacji językowej,
 7. z choroby przewlekłej,
 8. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 9. z niepowodzeń edukacyjnych,
 10. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytowa ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,      
 11. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą
 12. środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

 1. ucznia,
 2. rodziców ucznia,
 3. dyrektora szkoły,
 4. nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia  z uczniem, 
 5. poradni,
 6. pomocy nauczyciela,
 7. pracownika socjalnego,
 8. asystenta rodziny,
 9. kuratora sądowego,

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

 1. rodzicami uczniów,
 2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
 3. placówkami doskonalenia nauczycieli,
 4. przedszkolami, szkołami i placówkami,
 5. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w:

 1. rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych,
 2. rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
 3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.
 4.  Wszelkie działania związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczna na terenie szkoły koordynuje pedagog szkolny.
 5. Nauczyciele i specjaliści w szkole prowadzą działania pedagogiczne mające na celu:
  1. rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia w tym:
   • w klasach I-III szkoły podstawowej – obserwacje i pomiary pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,
  2. rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 6. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną odpowiednio nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomoc w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy.
 7. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek prowadzić działania pedagogiczne, których celem jest:
  1. rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych;
  2. zaplanowanie sposobów ich zaspokajania;
  3. realizacja zaleceń i ustaleń poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  4. dokonywanie bieżących obserwacji efektywności działań.

FORMY UDZIELANEJ POMOCY

 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:
  1. bieżącej pracy z uczniem,
  2. zajęć rozwijających uzdolnienia,
  3. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
  4. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
  5. porad i konsultacji.
 2. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest rodzicom uczniów i nauczycielom  polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

DZIAŁANIA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW

 1. Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców uczniów i nauczycieli prowadzą nauczyciele i specjaliści.
 2. Nauczyciele oraz specjaliści w szkole rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.
 3. Nauczyciele i specjaliści w szkole prowadza w szczególności:
  1. Obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mająca na celu rozpoznawanie u uczniów:
   • Trudności w uczeniu się,
   • Szczególnych uzdolnień wystąpienia ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się – klas I-III.
 4. W przypadku stwierdzenia, ze uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy.

ROZDZIAŁ II
ZADANIA DYREKTORA

 1. Dyrektor szkoły organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szczególności:
  1. Ustala wymiar godzin poszczególnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej  biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
  2. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio dyrektor lub wychowawca współpracują z rodzicami ucznia lub oraz w zależności od potrzeb z innymi nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem poradnią lub innymi osobami
  3. Dyrektor szkoły może wyznaczyć inną osobę do planowania i koordynowania  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  4. W przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawca lub dyrektor planując uczniowi udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami prawa.
  5. Informuje pisemnie rodziców/prawnych opiekunów ucznia o ustalonych formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.
  6. Dyrektor szkoły tworzy zespół dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia.
  7. Dyrektor szkoły wyznacza koordynatora pracy zespołu, którym może być wychowawca lub inna osoba.
  8. Zatwierdza miejsce i datę posiedzenia zespołu.
  9. Zaprasza przedstawiciela poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej na spotkanie zespołu (w razie potrzeby).
  10. Powiadamia pisemnie rodzica o posiedzeniu zespołu, bądź upoważnia do tego  koordynatora zespołu.
  11. Po ukończeniu szkoły Dyrektor przekazuje rodzicom/prawnym opiekunom ucznia oryginał karty. W dokumentacji szkolnej pozostaje kopia karty. Za zgodą rodziców/prawnych opiekunów ucznia dyrektor przekazuje kopię karty do szkoły lub placówki, w której uczeń będzie kontynuował naukę.

ROZDZIAŁ III
ZADANIA WYCHOWACY

 1. Planuje  i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniach o potrzebie indywidualnego nauczania i opiniach poradni.
 2. Informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną jeżeli stwierdzi taką potrzebę.
 3. Współpracuje z rodzicami ucznia oraz w zależności od potrzeb z innymi nauczycielami, specjalistami, poradnią lub innymi osobami.
 4. Sporządza w dzienniku wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną swojej  klasy.
 5. Gromadzi w teczce wychowawcy dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej

ROZDZIAŁ IV
TRYB UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ UCZNIOM POSIADAJĄCYM ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

 1. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor tworzy zespół i powołuje koordynatora.
 2. Zespół na podstawie ustalonych przez dyrektora szkoły form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, określa działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 3. Zespół dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia. 

Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.

 1. Spotkania zespołu zwołuje osoba koordynująca pracę zespołu.
 2. Osoba koordynująca pracę zespołu informuje dyrektora szkoły o planowanym terminie spotkania z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 3. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu.
 4. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:
  1. na wniosek rodzica/opiekuna prawnego - przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
  2. na wniosek rodzica ucznia lub za ich zgodą - inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.
 5. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu zespołu.
 6. Ustalenia zespołu są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanym dla ucznia.
 7. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny zawiera:
  1. imię (imiona ucznia) i nazwisko ucznia,
  2. nazwę szkoły,
  3. klasę oraz wiek ucznia,
  4. rok szkolny,
  5. okres udzielania pomocy,
  6. nr i datę wydania orzeczenia,
  7. cele edukacyjne i terapeutyczne,
  8. zakres dostosowań,
  9. rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów,
  10. formy i metody pracy z uczniem,
  11. rodzaj i zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami,
  12. działania wspierające ucznia,
  13. rodzaj i zakres współdziałania z poradnia psychologiczno-pedagogiczna/placówkami doskonalenia nauczycieli/szkołami specjalnymi, integracyjnymi,
  14. rodzaj i zakres współdziałania z innymi instytucjami,
  15. formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ZAŁACZNIKI:

 1.  Wzór pisma do rodziców/prawnych opiekunów informującego o udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.